Πακέτα-Εξετάσεων - paronclub.gr
city-doctors
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΚΓ
ΤΚΕ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ 30 €
city-doctors
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Β12
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ 35 €
city-doctors
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΙΣΝΟΥΛΙΝΗ
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ 30 €
aimodiagnosi
ΓΛΥΚΟΖΗ
ΓΛΥΚΟΖΗΛΙΩΜΕΝΗ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ 30 €
city-doctors
PSA
FREE PSA
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
CEA
U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ 45 €
medifamily
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ PSA
ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΥΠΕΡΗΧΟ ΝΕΦΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ  25 €
aimodiagnosi
PSA
FREE PSA
RATIO
CEA
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ 45 €
medifamily
Τ3
Τ4
TSH
ΥΠΕΡΗΧΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΗ
ΚΟΣΤΟΣ 25 €
aimodiagnosi
T3
T4
TSH
FT3
FT4
anti-TRO
anti-TG
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ  55 €
city-doctors
FSH T4
LH TSH
SHBG
E2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
T3
ΚΟΣΤΟΣ  45 €
aimodiagnosi
FSH ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
LH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
SHBG B HCG
DEAS E2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
T3 ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
T4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ
FTSH ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
17OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
city-doctors
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ C3
CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟ C4
ΤΚΕ C ΟΛΙΚΟ
RA TEST IGG
ANA IGA
ANTI DNA IGM
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ 65 €
medifamily
RA-TEST
ANA
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΓΩΓΗ
ΚΟΣΤΟΣ  19 €
city-doctors
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ PTH
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ 24ωρου
ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
ΚΑΛΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ  45 €
aimodiagnosi
Anti-CMV lgG Hbs Ag
Anti-CMV lgM VdRL
Ερυθρά lgG ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Ερυθρά lgΜ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Toxo lgG ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
Toxo lgM ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
HIV ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
HCV
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
medihall
• Γενική Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Ουρικό Οξύ
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Τριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT
• γ – GT
• Σάκχαρο
• TSH
• Βιταμίνη D
• Test PAP
• U/S Μαστών
• Α/Α Θώρακος
• U/S Άνω – Κάτω Κοιλίας
• Καρδιολογική εξέταση – ΗΚΓ
• Συνολική Εκτίμηση αποτελεσμάτων
ΚΟΣΤΟΣ 85 €
PAP TEST
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ U/S ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
aimodiagnosi
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γ-GT
ALP
ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΣΙΔΗΡΟ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΚΕ
Ε2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
medihall
• Γενική Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Ουρικό Οξύ
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Τριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT
• γ – GT
• Σάκχαρο
• TSH
• Βιταμίνη D
• PSA
• U/S Μαστών
• U/S Άνω – Κάτω Κοιλίας
• Καρδιολογική εξέταση – ΗΚΓ
• Συνολική Εκτίμηση αποτελεσμάτων
ΚΟΣΤΟΣ 80 €
iaso
ΟΛΙΚΟ PSA
FREE PSA
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
aimodiagnosi
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γ-GT
ALP
ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΣΙΔΗΡΟ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΚΕ
PSA
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
ofthalmos_glyfadas
ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΥΘΟΣΚΟΠΙΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΜΑΤΙΩΝ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ 60 €
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗ ΓΥΑΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΒΥΘΟΣΚΟΠΙΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΜΑΤΙΩΝ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ
A-B SCAN
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΧΟΜΕΤΡΙΑ
PACH
ΚΟΣΤΟΣ 50 €